แรงขับเคลื่อนของผู้นำ

ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะส่วนบุคคล  (ขอนแก่น)

ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะ  private consultant

ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะส่วนบุคคล  (ขอนแก่น)

ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะส่วนบุคคล (ขอนแก่น)

ชีวิต กับ ธุรกิจ,  ครอบครัว และการลงทุน

PRIVATE CONSULTANT

(Life & Business)

9IDEAS ถนนหน้าเมือง 9 (วีรวรรณ) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทร. 080 272 2978