ลิขสิทธิ์บทบรรยาย

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทบรรยาย

 

1. บทบรรยายที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์  www.leadlifes.com  และ  www.leadlifes9ideas.wordpress.com  ถือเป็นลิขสิทธิื์ที่ถูกต้อง ลายลักษณ์อักษรถือเป็นต้นแบบความสมบูรณ์

2. ห้าม มิให้คัดลอก ส่วนหนึ่งส่วนใด กล่าวอ้าง จัดพิมพ์ และเผยแพร่เพื่อประโยชน์ธุรกิจการค้าโดยเด็ดขาด จะถือว่ามีความผิด

3. ห้าม นำบทบรรยายบางส่วน หรือความในตอนหนึ่งตอนใด กล่าวหา ให้ร้าย พาดพิง บุคคลใด หรือ คณะบุคคลใด จะถือว่ามีความผิด

4. หากต้องการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงที่

สถานที่ติดต่อ :  176/18 หมู่ 17 ถนนวีรวรรณ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000